Hunde til salg
Statistik lige nu
Godkendte links: 1231
Ventende links: 3
Låste links: 0
Kategorier ialt: 75
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Skærpet indsats over for farlige hunde, forbud mod hundekampe mv.
Justitsminister Lene Espersen har netop sendt et udkast til lov om ændring af hundeloven i høring. Det overordnede formål er at skærpe indsatsen over for farlige hunde.

Der lægges med de nye regler op til fremover at forbedre politiets muligheder for at gribe ind over for farlige hunde, herunder hunde, som har vist tegn på at kunne være farlige, men som endnu ikke konkret har forvoldt skade. Politiet skal under nærmere betingelser bl.a. kunne træffe afgørelse om at lade en hund aflive, allerede inden den forvolder skade, såfremt den pågældende hund har sådanne egenskaber, at den kan være farlig for sine omgivelser.

Herudover indeholder udkastet et udtrykkeligt forbud mod afholdelse af hundekampe, ligesom det forslås, at personer skal kunne frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde, bl.a. når en person har anvendt en hund til angreb på eller trussel mod mennesker.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Efter den gældende hundelov kan politiet ikke træffe afgørelse om at aflive en hund, medmindre hunden har skambidt et menneske, eller hundens besidder har overtrådt et pålæg om mundkurv eller lignende. Denne retstilstand finder jeg utilfredsstillende. Jeg finder det derfor vigtigt at få gennemført regler, der giver politiet mulighed for om nødvendigt på et tidligere tidspunkt at kunne gribe ind over for hunde, der er eller kan være farlige for deres omgivelser.

Afholdelse af hundekampe tager jeg skarpt afstand fra. Derfor vil jeg foreslå, at der gennemføres regler, der udtrykkeligt forbyder hundekampe. En overtrædelse af forbudet vil efter de foreslåede regler kunne straffes med bøde eller fængsel, ligesom en overtrædelse vil kunne medføre frakendelse af retten til at beskæftige sig personligt med hunde. Tilsvarende vil personer, der anvender en hund til angreb på eller trussel mod mennesker mv., efter de nye regler kunne frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde.”


Til baggrund:

Som nævnt ovenfor lægges der med de nye regler bl.a. op til fremover at forbedre politiets muligheder for at gribe ind over for farlige hunde, herunder hunde, som har vist tegn på at kunne være farlige, men som endnu ikke konkret har forvoldt skade.

Lovforslaget indeholder følgende punkter:

Politiet skal bl.a. kunne træffe afgørelse om at lade en hund aflive, allerede inden den forvolder skade, såfremt den pågældende hund har sådanne egenskaber, at den kan være farlig for sine omgivelser.

For at forhindre, at en hund med de nævnte egenskaber forvolder skade på mennesker og dyr, mens politiet undersøger, om der er grundlag for at lade den aflive, foreslås det, at politiet skal kunne beslutte at anbringe hunden i hundepension eller lignende, indtil afgørelsen er truffet, og hvis der træffes afgørelse om aflivning, indtil denne kan effektueres.

Med henblik på politiets mulighed for at vurdere, om en hund er eller kan være så farlig, at den bør aflives, skal politiet som noget nyt kunne kræve, at hundens besidder medvirker ved en sagkyndig undersøgelse af hundens adfærd i samspil med besidderen. Adfærdsundersøgelsen har til formål bl.a. at klarlægge, om besidderen har den fornødne kontrol over hunden, og om hunden er afbalanceret, herunder om den har en lav tærskelværdi for aggression.

Herudover foreslås der en udvidelse af politiets muligheder for at meddele pålæg om, at en hund, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor eller være forsynet med forsvarlig mundkurv - eller begge dele.

Lovforslaget indeholder endvidere et udtrykkeligt forbud mod afholdelse af hundekampe.

Det foreslås desuden, at en person, der har anvendt en hund til angreb på eller trussel mod mennesker, for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum ved dom for et strafbart forhold skal kunne frakendes retten til at beskæftige sig personligt med hunde. Tilsvarende gælder den, der har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt nogen, og den, der har ladet en hund deltage i en hundekamp eller har afholdt hundekampe.

Endelig foreslås det, at politiet skal kunne lade hunde, der i strid med reglerne ikke er mærkede og registrerede og som af den grund ikke kan identificeres, mærke og registrere for besidderens regning.

Yderligere oplysninger om lovudkastet kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, fuldmægtig Joachim Kromann, på tlf.nr. 33 92 28 86 eller til kommunikationskonsulent Morten Langager, Justitsministeriet, på tlf.nr. 20 27 87 71.

Kilde: Pressemeddelse a 23/12/02.
Artiklen er lagt online d. 27-12-2002 10:21:00 og er ikke opdateret siden den blev lagt online