Lige nu: 1274 links / 72 kategorier Start Tip et link Nyeste sider Top links Artikler (206) Om

Bekendtgørelse om indførsel og transit af hunde og tamkatte

I medfør af § 3 i lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 2. februar 1988, fastsættes:

§ 1. Indførsel af hunde og tamkatte må kun finde sted på nedennævnte betingelser eller på særlige betingelser, der fastsættes af Veterinærdirektoratet.

§ 2. Indførsel af hunde og tamkatte kan finde sted, såfremt

1) hvert enkelt dyr er ledsaget af en dyrlægeattest, udstedt på en af Veterinærdirektoratet godkendt formular, af hvilken det fremgår, at dyret er vaccineret mod rabies mindst 1 måned og højst 12 måneder forud for indførslen, og
2) dyrene findes sunde ved et sundhedseftersyn, der foretages af den i § 4, stk. 1, nævnte grænsedyrlæge umiddelbart efter ankomsten.
Stk. 2. Indførsel af hunde og tamkatte, der ledsager personer på rejse, kan finde sted, såfremt en dyrlægeattest som den i stk. 1, nummer 1, nævnte forevises toldvæsenet ved indførslen.

Stk. 3. Hunde og tamkatte, der ledsager personer på rejse, kan frit indføres direkte fra Færøerne, Island, Norge, Sverige, Storbritannien, Irland, Japan, New Zealand og Australien.

§ 3. Transit af hunde og tamkatte er kun tilladt på betingelse af, at dyrene forsendes i kasse, kurv eller anden efter toldvæsenets skøn betryggende emballage. Transitten skal ske uden unødigt ophold undervejs, og dyrene må ikke komme i berøring med danske dyr.

§ 4. Indførsel af hunde og tamkatte i henhold til § 2, stk. 1, skal finde sted over toldgrænsesteder, hvortil der er knyttet en dyrlæge, der er autoriseret af Landbrugsministeriet til at foretage sundhedseftersyn ved indførsel og udførsel af levende dyr m.v.

Stk. 2. Indførsel af hunde og tamkatte i henhold til § 2, stk. 2 og 3, samt transit kan finde sted over samtlige danske toldgrænsesteder.

§ 5. Overtrædelse af §§ 1 og 3 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1988. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 181 af 7. maj 1975 om indførsel og transit af hunde og tamkatte.

Landbrugsministeriet, den 12. juli 1988

Roulette

Dyrefoder.dk

Dyrefoder.dk byder dig hjertelig velkommen til vores webshop med hundefoder, kattemad og alt det and...

Tilfældige artikler

3 til 5 uger / Flokprægningsperiode

Når hvalpene er omkring 3 uger gamle, ville de hvis de var født som vildhunde eller ulve komme ud af hulen og blive introduceret for resten af flokken. Denne periode kaldes for prægningsfasen,
Prøv også anelinks.dk