Lige nu: 1262 links / 72 kategorier Start Tip et link Nyeste sider Top links Artikler (206) Om

Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Bekendtgørelse om forbud mod hold af særligt farlige hunde

I medfør af § 10 og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386

af 6. juni 1991, fastsættes:

§ 1. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt:

1) Pit bull terrier og

2) Tosa.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder tillige for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

§ 2. Personer, som den 1. december 1991 var ejere af de i § 1 nævnte hunde, kan dog fortsat besidde disse, såfremt der indgives anmeldelse herom til politiet senest den 1. februar 1992, og såfremt hundene forsynes med en øretatovering og steriliseres. Anmeldelse skal ske på en særlig blanket, der udleveres af politiet, og som på blanketten attesterer retten til at besidde de i § 1 nævnte hunde. Forinden indgivelse af anmeldelse til politiet, skal anmeldelsesblanketten forsynes med en erklæring fra en dyrlæge om, at øretatovering og sterilisation har fundet sted.

Stk. 2. Den attesterede anmeldelse skal opbevares af ejeren og skal på forlangende forevises politiet.

§ 3. Hunde, som nævnt i § 2, stk. 1, må ikke overdrages. Hvalpe, der fødes af sådanne hunde efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal straks efter fødslen ved ejerens foranstaltning aflives af en dyrlæge.

Stk. 2. Hunde, som nævnt i § 2, stk. 1, må kun holdes på ejerens bopæl. På steder, hvortil der er almindelig adgang, skal sådanne hunde føres i bånd af ejeren eller af en person over 15 år, der hører til ejerens faste husstand. Hundene skal tillige være forsynet med mundkurv.

§ 4. Overtrædelse af §§ 1-3 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Hunde, der holdes i strid med § 1, aflives ved politiets foranstaltning. Det samme gælder hunde, som nævnt i § 2, stk. 1, for hvilke der ikke den 1. februar 1992 er indgivet anmeldelse, hunde, der overdrages i strid med § 3, stk. 1, samt hvalpe, som nævnt i § 3, stk. 1, der ikke er aflivet. Det samme gælder hunde, der i gentagelsestilfælde færdes i strid med reglerne i § 3, stk. 2.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1991.

Justitsministeriet, den 14. november 1991
Hans Engell.

Roulette

Tibirke Dyreterapi

Dyrlæge med alternativ tilgang og fokus på adfærd. Tilbyder Karaniosakral terapi til hunde og hes...

Tilfældige artikler

Hund i lejlighed - er det synd for hunden?

En hund har behov for at blive aktiveret og stimuleret rigtigt. Hvis den bliver det, kan alle – også naboerne – have glæde af den Mange familier har stor glæde af at holde hund, og familiens

Rabat - One.com

Få 100 kroner i rabat, ved oprettelse af domæne/hostingpakke hos One.com og støt nethundeguiden.dk.

Tryk her og læs mere om dette tilbud: http://one.me/daaaewtb

pug dog lav en flot hjemmeside