Statistik lige nu
Godkendte links: 1226
Ventende links: 0
Låste links: 0
Kategorier ialt: 76
Artikler: 211
Galleri: 10
Update: 22


Artikler
Bekendtgørelse om hunde, som anvendes til bevogtning
I medfør af § 16, stk. 1, i lov om værn for dyr, jfr. lovbekendtgørelse nr. 335 af 8. juli 1983, fastsættes:
ANVENDELSESOMRÅDE


§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hunde, som anvendes til bevogtning af andet end besidderens private beboelse, herunder på hunde, som anvendes til erhvervsmæssig vagtvirksomhed.


HUNDENS FORHOLD PÅ DET FASTE OPHOLDSSTED


§ 2. Hundens opholdsrum skal være forsvarligt indrettet med hensyntagen til hundens størrelse. Rummet skal holdes rent. Taget skal være tæt. Ydervægge skal være støbt eller muret. Ydervægge af træ kan dog anvendes, hvis de er isolerede. Skillevægge skal bestå af høvlede brædder, medmindre de er støbt eller muret. Gulvet skal være uigennemtrængeligt for fugt og forsynet med afløb. Der skal findes egnet briks hævet over gulvet til hvilested for hunden. Rummet skal have tilstrækkelig adgang for lys og luft og skal kunne holdes frostfrit.
Stk. 2. Der skal findes en løbegård, hvor hunden kan få frisk luft og motion.
Stk. 3. Hunden skal tilses med højst 8 timers mellemrum. Der skal ske optegnelse af tidspunkter for tilsyn. Optegnelserne skal udleveres til politiet og den tilsynsførende dyrlæge efter anmodning.
Stk. 4. Hunden skal fodres mindst 1 gang hver 24. time og til stadighed have adgang til frisk drikkevand.
Stk. 5. Syge hunde skal anbringes i et særligt lokale eller fjernes fra stedet.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder ikke anvendelse, når hunden holdes i en privat beboelse.


HUNDENS FORHOLD PÅ VAGTSTEDET


§ 3. Hunden skal have adgang til et opholdsrum, der kan yde beskyttelse mod regn, blæst og kulde. Opholdsrummet, der skal have en fast bund, skal være rummeligt og så højt, at hunden kan vende sig og stå oprejst.
Stk. 2. Hunden skal tilses med højst 8 timers mellemrum. Der skal ske optegnelse af sted, dato og klokkeslet for hundens anbringelse på og fjernelse fra et vagtsted samt tidspunkter for tilsyn. Optegnelserne skal udleveres til politiet og den tilsynsførende dyrlæge efter anmodning.
Stk. 3. Hunden skal fodres mindst 1 gang hver 24. time og til stadighed have adgang til frisk drikkevand.
§ 4. Ved vagtstedet skal der anbringes et opslag med oplysning om, hvor besidderen af hunden kan kontaktes. Opslaget skal være synligt udefra.
§ 5. Hunden må kun være løsgående under vagt, hvis vagtstedet er indhegnet og lukket, så hunden ikke kan slippe ud. Indhegningen skal være indrettet således, at hunden ikke ophidses unødigt af omboende eller forbipasserende.
§ 6. Bestemmelserne i §§ 3-5 finder ikke anvendelse, hvis der er en person til stede på vagtstedet, og personen har tilsyn med hunden.
§ 7. Hunden må ikke opholde sig på et vagtsted, hvis den inden for de seneste 96 timer har opholdt sig på et vagtsted i mere end 72 timer.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke i det omfang, der er en person til stede på vagtstedet, og personen har tilsyn med hunden, eller hvis vagtstedet opfylder kravene i § 2, stk. 1 og 2.


DYRLÆGETILSYN


§ 8. Besidderen af hunden skal for egen regning sørge for, at hunden og dens opholdssted til stadighed er underkastet tilsyn af en autoriseret dyrlæge. Veterinærdirektoratet fastsætter nærmere regler om tilsynet.
Stk. 2. Besidderen skal efter anmodning give politiet oplysning om, hvem der er tilsynsførende dyrlæge for hunden.


TILLADELSER


§ 9. Efter hundelovens § 2 er det forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil. Sådan tilladelse kan kun gives, når der skønnes at være sikkerhed for, at hunden vil blive passet forsvarligt, og tilladelsen kan til enhver tid tilbagetages.
Stk. 2. Efter samme lovs § 3, stk. 5, må løsgående glubske hunde ikke uden politiets tilladelse anvendes til bevogtning af pladser.


STRAF


§ 10. Efter dyreværnslovens § 18, stk. 2, straffes overtrædelse af denne bekendtgørelse med bøde eller hæfte.

IKRAFTTRÆDEN

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.
Stk. 2. For vagtvirksomhed, der er påbegyndt før 1. januar 1987, finder § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, og § 5 dog først anvendelse den 1. oktober 1987.
Artiklen er lagt online d. 15-11-2002 01:56:49 og er ikke opdateret siden den blev lagt online