Lige nu: 1280 links / 72 kategorier Start Tip et link Nyeste sider Top links Artikler (206) Om

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza (aviær influenza) er en smitsom virussygdom hos fugle, der kan medføre en dødelighed blandt fjerkræ på op til 100%. Den højpatogene (HPAI) form af sygdommen betegnes også Fowl plague. Fugleinfluenza findes også som en lavvirulent form (LPAI). Fugleinfluenza forekommer med sporadiske udbrud i hele verden, og har været be¬skre¬vet siden 1880. Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men der er store variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige sygdomssymptomer. Kalkuner og høns er mest følsomme, medens svømmefugle generelt er langt mere modstandsdygtige.

Sygdommen skyldes infektion med et ortomyxo¬virus. Fugleinfluenza til¬hører hovedtypen A influenza virus. A influenza vira ind¬deles i under¬typer på baggrund af deres H og N antigener. Indtil videre er der fundet 16 H subtyper og 9 N subtyper. De fleste af de 144 kombi¬nations¬mulig¬heder er iso¬le¬ret fra fugle. De mest sygdomsfremkaldende fugleinfluenza vira er fundet i subtyperne H5 og H7. Type A in¬fluenza virus er også fundet hos mennesker, heste, svin og enkelte andre patte¬dyr.

Danmark har aldrig haft udbrud af syg¬dommen, men der er dog isoleret enkelte tilfælde af LPAI, bla. fra importerede strudse og vilde fugle.

Sygdomstegn

Symptomerne kan være meget varierende efter omstændighederne, generelt vil forløbet forværres og dødeligheden stige hvis der samtidig er en anden infektion. De klassiske kliniske symptomer på HPAI er pludselig høj dødelig¬hed, ophørt æglæg¬ning, respira¬tions¬vejs¬symptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, sinuitis, diarré, og eventuelt ødemer samt cyanose af huden, især i hovedet. Svømme¬fug¬le der ikke sær¬ligt modtage¬li¬ge for sygdommen, viser kun svage eller ingen kliniske sympto¬mer.

Smittespredning

Smittede dyr udskiller virus via sekreter fra luftvejene samt gennem fæces. Smitten over¬føres nemt med inficeret foder og drik¬kevand. Svømme¬fugle udgør et stort reservoir for syg¬dommen, og der er påvist højere frekvens af fugleinfluenza langs træk¬ruter for svømmefugle. Smitten kan endvi¬dere overføres passivt med be¬klæd¬ning, foder¬sække, ikke-desinfi¬cerede rugeæg, redskaber, maskiner mv. Svin udgør et stort reservoir for visse influenza A vira, og det er påvist at svin inficeret med undertype H1N1, har ført smitten videre til kalkuner.

Behandling, bekæmpelse og kontrol af sygdommen

Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. Såfremt der opstår en mistanke om fugleinfluenza, der ikke kan afvises af den regionale veterinærchef, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn og der udtages materiale til undersøgelse på Danmarks Veterinærinstitut.

Veterinærafdelingen i fødevareregionen foretager smitteopsporing til andre besætninger, der har modtaget dyr fra besætningen de sidste 30 dage. Endvidere smitteopspores kontaktbesætninger i de seneste 30 dage. Sådanne kontaktbesætninger sættes også under offentlig tilsyn.

Ved positive diagnose skal den smittede besætning, samt dyr i kontaktbesætninger, slås ned. Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevareregionen.

Der oprettes 3 kilometer beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring smittede besætninger.

Forekomst af fugleinfluenza

Danmark har aldrig haft udbrud af syg¬dommen, men der er dog isoleret enkelte tilfælde af LPAI, bla. fra importerede strudse og vilde fugle.

I de seneste år har der bla. været udbrud af HPAI i Chile, Hong Kong, Senegal, Italien, Holland, Belgien og Tyskland. Siden slutningen af 2003 er der konstateret mange udbrud af HPAI i flere lande i Asien.
Italien har især 1999 og 2000 haft mange udbrud af HPAI. Der var først et alvorligt udbrud af LPAI, der startede blandt kalkuner. Det bredte sig derefter til flere regioner i Norditalien og ramte foruden kalkuner også kyllinger og vagtler. Det ser ud til at de efterfølgende udbrud af HPAI er afledt af den oprindelige LPAI. I slutningen af 2002 har Italien igen udbrud af LPAI, overvejende blandt kalkuner. Den særlige situation i Italien gør at de nu bekæmper LPAI på linie med HPAI og desuden har vaccinationsprogrammer for sygdommen.

I foråret 2003 havde Holland et større udbrud af HPAI. Der blev bekræftet ialt 241 udbrud, og det var nødvendigt at aflive mere end 30 millioner fjerkræ for at stoppe sygdomme i at spredes. HPAI blev også påvist i Belgien og Tyskland i 2003, der oplevede henholdsvis 8 og 1 udbrud.

Har du brug for yderligere information/opdatering omkring fugleinfluenza kan du ringe til Fødevarestyrelsens hotline: 7013 0012 eller se på www.fvst.dk.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Roulette

Frederikssund Dyreklinik

Vores engagement i dyrs helbred og trivsel har været den samme i de 40 år klinikken har eksisteret...

Tilfældige artikler

Apport

Denne øvelse kan give lidt problemer, da mange hunde vil have en tendens til at løbe væk fra ejeren, når først apporten er sikret. Derfor skal du lære hunden at forbinde det at komme med apporte
Prøv også anelinks.dk